اخبار

بهترین تور مشهد با قطار 1403 + قیمت روز تور مشهد
بهترین تور مشهد با قطار 1403 + قیمت روز تور مشهد

آخرین تور های مشهد با قطار

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 6 تخته
 • برگشت با قطار 6 تخته
 • هتل 2 ستاره: 2 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

1.450.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

2 شب اقامت کامل در هتل آپارتمان نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 6 تخته
 • برگشت با قطار 6 تخته
 • هتل 2 ستاره: 3 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

1.750.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

3 شب اقامت کامل در هتل آپارتمان نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 6 تخته
 • برگشت با قطار 6 تخته
 • هتل 3ستاره : 2 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

1.800.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

2 شب اقامت کامل در هتل 3 ستاره

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 6 تخته
 • برگشت با قطار6 تخته
 • هتل 3 ستاره: 3 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

2.250.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

3 شب اقامت کامل در هتل 3 ستاره

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 6 تخته
 • برگشت با قطار 6 تخته
 • هتل 4 ستاره : 2 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

3.050.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

2 شب اقامت کامل در هتل 4 ستاره

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 6 تخته
 • برگشت با قطار 6 تخته
 • هتل 4 ستاره: 3 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

4.150.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

3 شب اقامت کامل در هتل 4 ستاره

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 4 تخته
 • برگشت با قطار 4 تخته
 • هتل 2 ستاره : 2 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

1.700.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

2 شب اقامت کامل در هتل نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 4 تخته
 • برگشت با قطار 4 تخته
 • هتل 2 ستاره : 3 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

2.000.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

3 شب اقامت کامل در هتل نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 4 تخته
 • برگشت با قطار 4 تخته
 • هتل 3 ستاره : 2 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

2.050.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

2 شب اقامت کامل در هتل نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 4 تخته
 • برگشت با قطار 4 تخته
 • هتل 3 ستاره : 3 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

2.500.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

3 شب اقامت کامل در هتل نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 4 تخته
 • برگشت با قطار 4 تخته
 • هتل 4 ستاره :2 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

3.300.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

2 شب اقامت کامل در هتل نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت با قطار 4 تخته
 • برگشت با قطار 4 تخته
 • هتل 4 ستاره :3 شب اقامت
 • تاریخ : 1 الی 22 اسفندماه

شروع قیمت از :

4.400.000 تومان

ثبت نام تور عضویت در کانال ایتا آرمین تراول

قطار رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان راه آهن

3 شب اقامت کامل در هتل نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس